3

مراقبت پیوند لثه

اگر دندان زود کشیده شود یا زمان زیادی از افتادن آن بگذرد استخوان آن محل شروع به تحلیل رفتن می کند و در این جا درمان پیوند استخوان انجام می شود. در واقع در درمان پیوند استخوان شرایط استخوان را برای بازسازی کردن و رشد دوباره فراهم می کند.