3

دندان های شیری

کودکان نیز با توجه به این که دارای دندان های شیری می باشند،دچار پوسیدگی و خرابی دندان ها می شوند. بسیاری از والدین این خرابی ها و پوسیدگی دندان ها به علت این که دندان شیری می باشد، نادیده می گیرند. دندان ها شیری نیز مانند دندان ها دائمی نیاز به مراقبت دارد و در […]