پر کردن دندان

اصولاً برای داشتن دندان های سالم باید بهداشت دهان رعایت شود.پر کردن دندان وقتی نیاز می شود که پوسیدگی ، ترک خوردگی و شکستگی در دندان وجود داشته باشد و یا دندان بر اثر دندان قروچه فرسوده شده باشد. مراحل پر کردن دندان ابتدا دندان پزشک با گرفتن عکس رادیولوژِی از دندان ها مقدار پوسیدگی … ادامه خواندن پر کردن دندان